Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Urban Economics and Management

فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهریVolume 9, Number 35 (2021-8)


واکاوی عملکرد شرکت های بورس اوراق‎ بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانی
واکاوی عملکرد شرکت های بورس اوراق‎ بهادار تهران با رویکرد فرهنگ سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع مدیریتی ساخت ‌و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران با تأکید بر پایانه ‌های مسافران هوایی
موانع مدیریتی ساخت ‌و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران با تأکید بر پایانه ‌های مسافران هوایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل رقابت پذیری بانک های تجاری (موردمطالعه: بانک‎های پاسارگاد، ملت و آینده)
مدل رقابت پذیری بانک های تجاری (موردمطالعه: بانک‎های پاسارگاد، ملت و آینده)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تبیین مدل توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور
طراحی و تبیین مدل توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه: جمعیت هلال احمر شهرهای ایران)
طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه: جمعیت هلال احمر شهرهای ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده (موردمطالعه: منطقه 19 شهرداری تهران)
سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده (موردمطالعه: منطقه 19 شهرداری تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران
تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عوامل جمعیتی و ساختار سنی جمعیت بر قیمت مسکن ایران با تأکید بر سالخوردگی جمعیت: رویکرد بیزی
تأثیر عوامل جمعیتی و ساختار سنی جمعیت بر قیمت مسکن ایران با تأکید بر سالخوردگی جمعیت: رویکرد بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک های بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک های بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش و ارائه الگوی بومی آن در سازمان‎های اقتصادی (موردمطالعه: گمرک جمهوری اسلامی ایران)
امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش و ارائه الگوی بومی آن در سازمان‎های اقتصادی (موردمطالعه: گمرک جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles