Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Urban Economics and Management

فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهریVolume 9, Number 33 (2021-2)


مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام‎های ملی و بین‌المللی
مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام‎های ملی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تبیین مدل خلق ارزش برای مشتریان بانک‌ها در فرایند خلق مشترک ارزش برند (موردمطالعه: مشتریان بانک شهر)
طراحی و تبیین مدل خلق ارزش برای مشتریان بانک‌ها در فرایند خلق مشترک ارزش برند (موردمطالعه: مشتریان بانک شهر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان‌شهر مشهد مقدس)
طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان‌شهر مشهد مقدس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی چارچوب ارتباط اقتصادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نظام تولید کشور (موردمطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند)
طراحی چارچوب ارتباط اقتصادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نظام تولید کشور (موردمطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره‌وری دانشگاه ‎های غیردولتی
شناسایی عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره‌وری دانشگاه ‎های غیردولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه ‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمت سبز در مدیریت شهری
شبیه ‎سازی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمت سبز در مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعهدات طبیعی در حقوق خانواده با رویکرد اقتصادی
تعهدات طبیعی در حقوق خانواده با رویکرد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی شهرها در جهت رقابت‎پذیری مجموعه‎های شهری
تدوین متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی شهرها در جهت رقابت‎پذیری مجموعه‎های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول‎شویی بر فضای کسب‌وکار کلان‌شهرها
تحلیلی بر آثار مخرب جرم پول‎شویی بر فضای کسب‌وکار کلان‌شهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخص‌های اجتماعی مؤثر بر بیماری‎های اعصاب و روان در شهروندان شهرهای صنعتی اروپا
بررسی شاخص‌های اجتماعی مؤثر بر بیماری‎های اعصاب و روان در شهروندان شهرهای صنعتی اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اشتغال سبز و تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: کلان‎شهر اصفهان)
اشتغال سبز و تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: کلان‎شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles