Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Urban Economics and Management

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهریVolume 8, Number 29 (2020-2)


طراحی الگوی نهادگرایی حفظ حقوق شهروندان سپرده ‎گذار در بحران ‌های بانکی کلان‎شهر تهران با استفاده از تحلیل مضمون
طراحی الگوی نهادگرایی حفظ حقوق شهروندان سپرده ‎گذار در بحران ‌های بانکی کلان‎شهر تهران با استفاده از تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی عوامل زمینه ‌ساز در مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد فردی کارکنان در سازمان
طراحی الگوی عوامل زمینه ‌ساز در مدیریت استعداد در راستای بهبود عملکرد فردی کارکنان در سازمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در مسکن با تأکید بر سیاست ‌های مالی و پولی: رویکرد بیزین
شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در مسکن با تأکید بر سیاست ‌های مالی و پولی: رویکرد بیزین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی شاخص ‎های بازاریابی اجتماعی در اقتصاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس)
شناسایی شاخص ‎های بازاریابی اجتماعی در اقتصاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نامتقارن عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان ‌های ایران: روش رگرسیون کوانتایل
تأثیر نامتقارن عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان ‌های ایران: روش رگرسیون کوانتایل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری شرکت ‎های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با میانجی نوآوری فرایند و محصول
بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری شرکت ‎های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با میانجی نوآوری فرایند و محصول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات سرریز فضایی و رقابت استان‎ های‌کشور در جذب گردشگر رویکرد اقتصادسنجی فضایی
اثرات سرریز فضایی و رقابت استان‎ های‌کشور در جذب گردشگر رویکرد اقتصادسنجی فضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب ‌شناسی تأمین منابع مالی در پروژه‌ های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس
آسیب ‌شناسی تأمین منابع مالی در پروژه‌ های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles