بایگانی بخش Journal News

:: IUEAM: - ۱۳۹۷/۵/۹ -
:: MoU to develop cooperation - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: Dr. Pourzarandi, president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) in the meeting on “tourism; shortcut of economic development” - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: Dr Tabatabaei: - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: IUESA secy.: - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: Dr. Hossein Mohammadpour Zarandi, president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - ۱۳۹۶/۵/۳۰ -
:: Iran Urban Economics Scientific Association: - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani, vice-chair of the second international conference on urban economy: - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: General Annual Forum of IUESA - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: Chair of the Economic Committee of Parliament: - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: 4th meeting of Editorial board of Journal Of Urban Economics and Management in 2017 - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: Pourzarandi, chair of the international conference on urban economy: - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: With 8 scientific articles - ۱۳۹۶/۴/۴ -
:: Dr. Mohammad Hosseinpour Zarandi, the president of IUESA: - ۱۳۹۶/۳/۳۱ -
:: Mass migration to future cities - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: A glance to new achievements of urban economy - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: Dr. Pourzarandi, the president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: Dr. Pourzarandi, the president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - ۱۳۹۶/۱/۶ -
:: Meeting of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -
:: The president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: The president of IUESA said - ۱۳۹۵/۱۲/۱ -
:: The president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: The secretary of Iran Urban Economics Scientific Association said - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: For the third consecutive year - ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
:: The 16th issue of the Quarterly Journal of ‘Urban Economics and Management” - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: 10th meeting of B.D. in 2017 - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: The results of new study - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -
:: Dean of the faculty of Economics and Islamic Studies of Imam Sadiq University announced - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -
:: B.D. of IUESA stated - ۱۳۹۵/۱۰/۷ -
:: Necessity to pay attention to urbanization model in Islamic-Iranian culture - ۱۳۹۵/۱۰/۷ -
:: The president of IUESA said - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: It was proposed in IUESA meeting - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) reports about a global challenge - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -
:: It was held with presence of members - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: The president of IUESA said - ۱۳۹۵/۹/۶ -
:: IUESA has published - ۱۳۹۵/۸/۲۶ -
:: IUESA in the 22nd Press Exhibition - ۱۳۹۵/۸/۲۶ -
:: The 22nd Press Exhibition - ۱۳۹۵/۸/۱۶ -
:: In an interview with IUESA: - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: How a city develops? - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: EconLit indexed the Scientific-Research Quarterly journal of Urban Economics and Management - ۱۳۹۵/۸/۲ -
:: Dr. Hossein Mohammadpour Zarandi, lecturer of UN global initiative said - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: The head of urban management committee of IUESA said - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: From implementation of CPI to establishment of Silk Road cities ::union:: - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: Steps in the development path of urban economy - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: 7th meeting of Editorial Board of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management - ۱۳۹۵/۷/۷ -
:: With participation of Iranian and foreign figures - ۱۳۹۵/۷/۷ -
:: The 15th issue of the Quarterly Journal of “Urban Economics and Management” has been published - ۱۳۹۵/۷/۳ -
:: Sadeghi Shahdani said - ۱۳۹۵/۶/۲۸ -
:: In the sidelines of the 11th Silk Road Mayors Forum - ۱۳۹۵/۶/۲۰ -
:: IUESA has published a Summary of the Livability Ranking and Overview - ۱۳۹۵/۵/۳۱ -
:: It was held this morning - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: The president of IUESA said - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: The concern of the 21st century; transforming cities into places for better life - ۱۳۹۵/۵/۳ -
:: IUESA has published - ۱۳۹۵/۵/۳ -
:: The president of World Citizens Organization: - ۱۳۹۵/۴/۲۸ -
:: IUESA has published - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: 3rd meeting of Editorial Board of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management - ۱۳۹۵/۴/۱۴ -
:: It was stated by sending a letter from the country’s municipalities and RMs - ۱۳۹۵/۴/۶ -
:: IUESA has published - ۱۳۹۵/۴/۶ -
:: President of IUESA said - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: Strengthening international dimensions of the journal - ۱۳۹۵/۳/۱۷ -
:: The secretary of IUESA said - ۱۳۹۵/۳/۱۰ -
:: MPs announced - ۱۳۹۵/۳/۸ -
:: The head of IUESA in the program of Iran’s economy - ۱۳۹۵/۳/۸ -
:: In the sidelines of international conference on urban economy - ۱۳۹۵/۳/۸ -
:: The secretary of international conference on urban economy said - ۱۳۹۵/۲/۲۰ -
:: Conference meeting - ۱۳۹۵/۲/۱۵ -
:: Ex-economy minister said - ۱۳۹۵/۲/۱۴ -
:: The Head of IUESA said - ۱۳۹۵/۲/۱۳ -
:: The scientific secretary of international conference on urban economy said - ۱۳۹۵/۲/۱۱ -
:: The secretary of international conference on urban economics in an interview with Nasim online said - ۱۳۹۵/۲/۶ -
:: The head of Tehran urban research and planning center of said - ۱۳۹۵/۲/۶ -
:: The secretary of IUESA said - ۱۳۹۵/۲/۵ -
:: The head of international conference on urban economics said - ۱۳۹۵/۲/۴ -
:: Sadeghi Shahdani in an interview with ILNA news agency - ۱۳۹۵/۱/۳۱ -
:: International conference on urban economics will be held on May 19 2016 - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: Danesh Jafari said - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: It was announced by the secretariat of the conference - ۱۳۹۵/۱/۲۶ -
:: Extended deadline - ۱۳۹۵/۱/۲۵ -
:: Qaderi in an interview with Mehr News Agency - ۱۳۹۵/۱/۲۴ -
:: Sadeghi Shahdani said - ۱۳۹۵/۱/۲۲ -
:: In order to transfer related knowledge and experiences - ۱۳۹۵/۱/۱۷ -
:: From urban economy to Economy of Resistance - ۱۳۹۵/۱/۱۷ -
:: The head of IUESA said - ۱۳۹۵/۱/۴ -
:: The study of urban economy challenges in “economy of Iran” program - ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ -
:: It was held by members - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ -
:: The secretary of IUESA said - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: The findings of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management issued in Fars News Agency - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: The head of international conference on urban economics said - ۱۳۹۴/۱۲/۴ -
:: In order to transfer scientific knowledge and experience - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -
:: The general director of the scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -
:: In order to transfer scientific knowledge and experience - ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ -
:: Dr. Pourzarandi said - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ -
:: The editor-chief of the scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -
:: General Director of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ -
:: Publishing findings of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics in Donyaye Eqtesad newspaper - ۱۳۹۴/۱۱/۷ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management