فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری- هیات تحریریه
اعضاء هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف نام و نام‌خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
۱ محمدباقر بهشتی استاد توسعه اقتصادی دانشگاه تبریز
۲ مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
۳ سید عبدالمجید جلائی استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴ حسن حیدری استاد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
۵ عباس شاکری استاد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
۶ مهدی صادقی شاهدانی استاد علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)
۷ علیرضا عرفانی استاد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان
۸ محمدحسین کریم استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه خوارزمی
۹ محمدابراهیم محمدپور زرندی استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
۱۰ هاشم نیکومرام استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۱ احمد شعبانی دانشیار اقتصاد پولی دانشگاه امام صادق (ع)
۱۲ حشمت الله عسگری دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه ایلام
۱۳ جعفر قادری دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه شیراز


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب