فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری- دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/30 | 

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر مهدی صادقی شاهدانی                              رئیس دانشکده اقتصاد و معارف دانشگاه امام صادق (ع)                              E-Mail Address: sadeghiisu.ac.irسوابق تحصیلی ورتبه دانشگاهی
 
- کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد:۱۳۶۲-۱۳۷۰
- دکتری علوم اقتصادی:۱۳۷۱-۱۳۷۷
- استاد پایه ۳۰
 
سوابق اجرائی و مدیریتی
 
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ۱۳۹۴ تا کنون
رییس دانشگاه علوم اقتصادی۱۳۸۴-۱۳۹۲
معاونت تحصیلات تکمیلی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
معاونت پژوهشی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضوشورای پژوهشی دانشگاه; دانشگاه امام صادق(ع); ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضوشورای طرح و برنامه دانشگاه; ۱۳۸۱; ۱۳۸۲
عضو شورای دانشکده; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
عضو شورای تحصیلات تکمیلی; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۷; ۱۳۸۳
مدیر گروه تقاضای انرژی; وزارت نیرو;۱۳۷۸-۱۳۸۴
دبیر کمیته الگوی مصرف برنامه ایران  ۱۴۰۰    ;   ۱۳۷۵
دبیر کمیته رسالات دانشکده; دانشکده اقتصاد; ۱۳۷۱; ۱۳۸۳
عضو کمیته راهبردی بهینه سازی مصرف انرژی; وزارت نیرو; ۱۳۸۲
عضو کمیته راهبری پروژه بازنگری زیست محیطی; سازمان محیط زیست; ۱۳۸۱ 
عضویت هیات تحریریه نشریه انرژی ایران; کمیته ملی انرژی; ۱۳۸۰; تاکنون
عضویت هیات تحریریه پژوهشنامه بیمه; ۱۳۸۵; تاکنون
عضویت هیات تحریریه فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی; ۱۳۸۶; تاکنون
عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی ۱۳۹۴ تا کنون
عضو کمیته علمی همایش ملی انرژی(۱۳۸۷)
سردبیر فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی-تا سال ۱۳۹۲
سر دبیر فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
دبیر علمی هشتمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۰)
دبیر علمی نهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۳)
دبیر علمی دهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۴)
دبیر علمی یازدهمین همایش بین المللی انرژی(۱۳۹۵)
عضو انجمن علمی اقتصاد شهری
رییس کمیسیون آموزش انجمن علمی اقتصاد شهری
- دبیر علمی کنفرانس بین المللی اقتصاد شهر(۱۳۹۵)
 
تدریس در مؤسسات داخل و خارج از دانشگاه: 
 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
اقتصاد سنجی لیسانس
اقتصاد سنجی فوق لیسانس
برنامه ریزی اقتصادی 
اقتصاد کلان(۱)
اقتصاد کلان (۲)
اقتصاد انرژی(فوق لیسانس)
اقتصاد انرژی(دکتری)
 
شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی
 
۱-تجدید ساختار بخش انرژی ،گردهمایی فصلی ،کمیته ملی انرژی ،۱۳۸۱ ، تهران ایران  ( سخنرانی )
۲- یارانه های انرژی ، سیاستها و استراتژیها ، همایش ملی انرژی ، ۱۳۸۴ ، تهران، ایران 
۳- ارزیابی رابطه بین انرژی ، تولید ناخالص داخلی و جمعیت در ایران ، کنگره انرژی و اقتصاد ۱۳۷۴-تهران – ایران 
۴- مصرف انرژی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کنگره انرژی و اقتصاد ، ۱۳۷۵ ، تهران ایران 
۵- ساختار بهینه تعرفه برق در ایران ، همایش ملی انرژی ، ۱۳۷۶ ، تهران ایران 
۶- ارزیابی تعدیل کامل یا ناقص قیمتهای انرژی در ایران همایش ملی انرژی ، ۱۳۷۹ تهران – ایران (سخنران کلیدی )
Simulation of oil pricing policy on world oil demand and its implication on ASEAN Countries ; Ascope, ۱۹۹۸, Jakarta, Indonesia
۸.Energy Markets characteristics and energy pricing policies in Iran;۱۹۹۸, Neptun, Romania
Barriers to demand side management in energy sector;۲۰۰۱,EU-IRAN Dialogu.
Market Barriers of  Energy  Efficiency in IRAN; ;world Energy & Security in the changing world; تهران ایران; ۲۵-۲۷May  ۲۰۰۴
۱۱.ٍEnergy Price Distortions in IRAN;  ;New challenges for Energy Decision Makers; Prague Czech Republic;۴-۷June  ۲۰۰۳
۱۲.The Integrated National Energy Planning in Iran A proposed Energy Master Plan; ٍ;Annual Meeting of the International Energy Workshop , Paris ,France; June ۲۲-۲۴-۲۰۰۴.  
تحلیل ابعاد بین المللی اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران ; ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی; تهران ایران; ۲۲آذرماه۱۳۸۴
۱۴.Climate Changes Malaria relationship Modeling.; :CLIMATE  MODELLING CONFERENCE mashhad,IRAN; -۱۷Nov۲۰۰۵ 
۱۵.Islamic Economics As a Science and an Economic school; International conference on a universal paradigm of socio – scientific Reasoning Dhaka Bangladesh; ۱۷-۱۸Dec.۲۰۰۵
۱۶ .The Impact of Energy Price increase on providing energy for the poor in Iran; Annual Meeting of the International Energy Workshop ,Kyoto, Japan; ۵-۷July۲۰۰۵ 
۱۷ .Islamic Banking in Iran :from theory to practice; Islamic economics conference, Malaysia ,۱۷-۱۹ July ۲۰۰۷,
۱۸ .Restructuring Challenges of The Iranian Power Sector, International Conference of the Middle East Economic Association, Famagusta, North Cyprus ,May ۲۹-۳۱, ۲۰۰۸.
۱۹  .Decomposition of Energy Intensity in the Iranian Manufacturing Industries  (۱۹۹۳-۲۰۰۴)    (IAEE Conference) ۱۶- ۱۸ November ۲۰۰۶
"Learning by doing for Renewable Energy Technologies: Empirical Evidence from Iran", International Energy Workshop(۲۰۰۹), June ۱۷-۱۹, Venice, Italy.
بررسی استراتژی محصولات بانک بیمه در تحقق مشتری مداری،هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه،تهران،۱۳ آذر ۱۳۹۳
تولیذ صیانتی در بهره برداری از مخازن هیدروکربوری ،اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصص نفت،۲۴-۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
سیاستگذاری دینی در برونزاییهای زیست محیطی،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
Projected Residential Electricity Demand after Subsidies Reform Program in Iran, ۲۰۱۲ ۳rd IAEE Asian Conference ۲۰-۲۲ February ۲۰۱۲ in Kyoto, Japan.
۲۵., Consumer Behavior Modeling Regarding to Consumer Attitudes 
 
International Conference on Economics -۰۷, ۲۰۱۹; Başkent University, Ankara, Turkey
مقاله در نشریه های معتبر داخلی
 
۱.تحلیل پایداری رابطه تقاضای انرژی ، فعالیت اقتصادی و‌قیمت انرژی  در ایران ، علمی پژوهشی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره ۵۴ ،    ۱۳۷۷
۲.بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران (تحلیل داده ستانده) ; علمی پژوهشی ; پژوهشهای اقتصادی ; سال دوم ; شماره چهارم; بهار; ۱۳۸۱
۳.بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران; علمی ترویجی ; نشریه انرژی ایران ; سال هشتم; شماره۱۹  ; اردیبهشت ; ۱۳۸۳
۴.پیش بینی تقاضای نیروی کار متخصص و ارزیابی تغییرات ساختاری آن; فصلنامه پژوهشی ; ; شماره۲۷; پائیز; ۱۳۸۴
۵.ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاههای خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی; علمی پژوهشی ;مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست،شماره دوم، تابستان۱۳۸۷ 
۶.ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی; علمی پژوهشی ; فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۷
۷.اندازه دولت-فصلنامه تحول اداری-۱۳۸۶
۸. بررسی منافع اقتصادی و اثرات زیست محیطی حاصل از عملکرد سیاستهای جایگزینی     انرژی در زیر بخشهای صنعتی; علمی پژوهشی;مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست(در نوبت چاپ)
۹.بررسی هزینه خارجی تولید برق در ایران با تاکید بر آلاینده ها SO۲ وNO۲    ;علمی پژوهشی, مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره ۸۲،بهار ۱۳۸۷
۱۰. بررسی پیامدهای اقتصادی-زیست محیطی افزایش بازده نیروگاههای برق فسیلی; علمی پژوهشی, مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره نهم, شماره چهارم , زمستان ۱۳۸۶
۱۱.بررسی هزینه اجتماعی SO۲ منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی; علمی پژوهشی, مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره دهم, شماره یک , بهار ۱۳۸۷
۱۲. تمرکز زدایی مالی و عملکرد اقتصادی آن, علمی ترویجی, فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ;سال هفدهم ،شماره ۴۹،بهار ۱۳۸۸
۱۳. بررسی فرایند واگذاری اختیارات مالی به استانها در برنامه های تو سعه , علمی ترویجی, ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره هفتم و هشتم ،فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸
۱۴.مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استانهای کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره; علمی پژوهشی،پژوهشنامه بازرگانی،شماره ۵۰،بهار ۱۳۸۸
۱۵.تاثیر یاد گیری فنی بر توسعه فن آوریهای انرژیهای تجدید پذیر در بخش برق ایران در شرایط اختلالات قیمتی انرژی ;علمی پژوهشی; فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،سال ششم،شماره ۲۱،تابستان ۱۳۸۸.
۱۶.  تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران،علمی پژوهشی،فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران،شماره ۳۵ ،تابستان ۱۳۸۷.
۱۷. بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در  استانهای مختلف ایران، علمی ترویجی, فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ;سال هفدهم ،شماره ۵۰،تابستان ۱۳۸۸
۱۸. تحلیل اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمدمطالعه موردی ایران (رهیافت ARDL)،فصلنامه اقتصاد مقداری،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ، سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۳)، زمستان ۱۳۸۸
۱۹.تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخشهای اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص  سازی نظریه عدالت در اسلام،دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی،سال دوم،شماره دوم،بهار و تابستان ۱۳۸۸  
۲۰.سنجش سرمایه اجتماعی استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی،دو فصلنامه دانش سیاسی،سال ششم،شماره دوم،پاییز و زمستان ۱۳۸۹
۲۱.  کاربرد رهیافتهای تلفیقی در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای درعلوم انسانی،شماره ۳،تابستان ۱۳۸۹
۲۲. تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه ای برق: مطالعه موردی بازار برق اصفهان، مجله تحقیقات اقتصادی،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ، شماره ۹۶، پاییز ۱۳۹۰
۲۳. تحلیل مقایسه‌ای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول،دو نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
۲۴. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۴۷، زمستان ۱۳۹۱      
۲۵. تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده‌های استوکاستیک  SDEA و داده‌های تابلویی)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۵۱، تابستان۱۳۹۱ 
۲۶.درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد  و بررسی روش میان رشته ای برای برونرفت از آن،فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران،فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی سال شانزدهم، شماره ۴۹، زمستان ۱۳۹۰
۲۷. ارزیابی و تحلیل تاثیرات غیرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی ،فصلنامه انرژی ایران ،فصلنامه دارای رتبه علمی - ترویجی ،سال پانزدهم، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۱
۲۸. تحلیل پویای اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق ایران،فصلنامه  پژوهشها و سیاستهای اقتصادی دارای رتبه علمی - پژوهشی  سال نوزدهم، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۰
۲۹. درس هایی برای سند چشم انداز: تحلیل روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در دوره اخیر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه،نشریه راهبرد یاس ،فصلنامه پژوهشی دارای رتبه علمی - ترویجی شماره ۲۲، تابستان ۱۳۸۹
۳۰. تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در ایران  ، فصلنامه صنعت بیمهفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره ۱ (پیاپی ۹۷)، بهار ۱۳۸۹
۳۱. بررسی قانون اصلاح قانون شخص ثالث در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۴۷ ،فصلنامه صنعت بیمه دارای رتبه علمی – پژوهشی، سال بیست و چهارم، شماره ۱-۲ (پیاپی ۹۴)، بهار و تابستان ۱۳۸۸
۳۲. ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست،فصلنامه محیط شناسی ،  فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی ،  سال سی و پنجم، شماره ۴۹، بهار ۱۳۸۸
۳۳.تحلیل اثر هدف مند کردن یارانه ها بر هزینه نهایی برق بر مبنای درونزا نمودن دستمزدها،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،سال نهم شماره ۳۳،تابستان ۱۳۹۱
۳۴.تعیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی  ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۲ 
۳۵. بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۹، پاییز ۱۳۹۱
۳۶. آسیب شناسی سیاست گذاری در زدودن نابرابری های منطقه ای در برنامه های توسعه ایران،ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۹۰، زمستان ۱۳۹۱ 
۳۷ .جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۲
۳۸. بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران،پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۴۹، تابستان ۱۳۹۲  
۳۹. بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲       
۴۰. شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۸، پاییز ۱۳۹۱  
۴۱. بایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲
۴۲. بررسی اثر شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه ی موردی ایران،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱ 
۴۳. ارائه روش شناسی جامع در ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی: دلالت هایی برای کمی سازی مفاهیم در اقتصاد و بانکداری اسلامی فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۵۳، زمستان ۱۳۹۱
۴۴. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۱۱۹، زمستان ۱۳۹۱
۴۵.جایگاه مدیریت شهری در کارآمدی نظام تامین و مصرف منابع شهری فصلنامه اقتصاد شهر، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۲   
۴۶.اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روش های MCDM 
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۰ 
۴۷.بررسی منافع اقتصادی و اثرات محیط زیستی حاصل از عملکرد سیاست های به کارگیری انرژی های جایگزین در بخش صنعت
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۸۸  
۴۸. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰزدایﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ایﺮان ، یﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖاﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽﻓﻀﺎیﯽ ،  فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال بیست و دوم شماره ۷۱ پاییز ۱۳۹۳
۴۹. بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،سال دوازدهم ،شماره ۴۷،زمستان ۱۳۹۱
۵۰. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام ، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
۵۱.اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی  اقتصادی، سال پنجم، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۹۴   
۵۲.تحلیل منابع و نهادهای اجتماعی موثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی)،  فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۳   
۵۳.فرار از تمرکز: نگاه دکتر مهدی صادقی شاهدانی به لزوم تمرکز زدایی،  ماهنامه اقتصاد ایران، شماره ۱۹۲، بهمن ۱۳۹۳   
۵۴.تبیین مدلهای سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی ،نشریه تحقیقات مالی اسلامی،شماره  شش  ۱۳۹۱ 
۵۵.نگرش سیستمی به بودجه ریزی شهرداری ها در شرایط اعمال سیاستهای تعدیل قیمت های انرژی،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،شماره ۱۳،زمستان ۱۳۹۴.
۵۶. بررسی اشتراکات و تمایزاتِ مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۵.
۵۷. مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایران،فصلنامه رشد فناوری، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۴ 
۵۸. تعامل پویای بازار سهام و نفت: شواهدی از کشورهای منتخب،فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ،شماره یک ،زمستان ۱۳۹۴.
۵۹. تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی،شماره ۲۴،پاییز ۱۳۹۵.  
۶۰. آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی کشور،فصلنامه پژوهشها ی  سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی،شماره ۳ ،۱۳۹۵.
۶۱. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال ۲۰۰۸) دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
۶۲. بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۱، بهار ۱۳۹۵  
۶۳. شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۷۸، تابستان ۱۳۹۵
۶۴. مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)، پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۲، تابستان ۱۳۹۵
۶۵.  ارزش گذاری اقتصادی بهبود راندمان نیروگاهها، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ،شماره ۲ ، ۱۳۹۵.
۶۶.الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد،شماره ۲، ۱۳۹۵
۶۷. بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت وگاز پژوهشنامه بیمه، شماره ۱۲۶، تابستان ۱۳۹۶
۶۸. تحلیل مقایسه ای نقش مولفه های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۶
۶۹. مدل یابی معادلات ساختاری مولفه های اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۶
۷۰.نقد ساختار صنعتی آسیب پذیر در ایران و اولویت بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،ویژه نامه  اقتصاد مقاومتی،۱۳۹۵ صفحه ۱۵۹-۱۸۶ 
۷۱. بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
۷۲. قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانه وجه تضمین؟، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷
۷۳. سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه، نشریه اقتصاد مالی، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۷
۷۴. سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۶ 
۷۵. امکان سنجی بهره گیری از فناوری هسته ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشریه راهبرد توسعه، شماره ۵۰، تابستان ۱۳۹۶
۷۶. طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۶
۷۷. تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گازِ،دوفصلنامه علمی  پژوهشی جستارهای اقتصادی،شماره ۳۰ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۷
۷۸. طراحی الگوی صادراتی ایران مبتنی‌بر دو معیار صادرات آب مجازی و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی با استفاده از رهیافت داده- ستانده،راهبرد اقتصادی،
             شماره ۱۶،بهار ۱۳۹۵
۷۹. بررسی تاثیر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر سطح هزینه خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تحلیل داده-ستانده،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،شماره ۸۹، بهار   ۱۳۹۸
.۸۰تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوین، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران،شماره ۲۹،زمستان ۱۳۹۷
۸۱.تعیین میزان ظرفیت اشتغال بخشهای مختلف به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از ره یافت داده ستانده،برنامه ریزی و بودجه ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۹۶
۸۲. سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران،نظریه های کاربردی اقتصاد،شماره یک ،بهار ۱۳۹۸
۸۳. سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه،اقتصاد مالی ،شماره   ۴۴،
پاییز ۱۳۹۷
 
مقاله در نشریات معتبر خارجی
 
۱.Energy Supply Planning in Iran by FLP approach regarding uncertainties of investment costs-energy policy(ISI),June ۲۰۰۶
۲.Energy Risk Management and Value At Risk Modeling, Energy policy(ISI),Dec. ۲۰۰۶.
۳.Integrated energy planning for Transportation Sector (A case study for Iran with techno-economic approach) , Energy policy(ISI) Feb.   ۲۰۰۸
۴.Inflationary Impacts of Energy Prices Adjustment in Iran: An Input-Output Approach,The journal of energy and development,vol.۳۴,no. ۲,۲۰۱۱
۵.Evaluation of Fuzzy Linear Programming Application in Energy  models, International Journal of Energy Optimization and engineering,in press
۶. Social Cost Analysis for Electricity Generation Based on SO۲ Emission: Empirical Evidence from Iran, The journal of energy and development,vol ۳۶,no. ۱&۲,۲۰۱۲.
۷. An AHP Decision Making Model for Optimal Allocation of Energy Subsidy among Socio-Economic subsectors in IRAN,Energy Policy,june ۲۰۱۲.
۸. Analyzing the Effects of the Iranian Energy Subsidy Reform Plan on Short-Run Marginal Generation Cost of Electricity Using Extended Input-Output Price Model, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. ۲, No. ۴, ۲۰۱۲.
۹. FISCAL DECENTRALIZATION, INCOME DISTRIBUTION AND ECOMOMIC GROWTH: A CASE STUDY FOR IRAN,journal of economic theory,vol. ۶,no. ۲,۲۰۱۲.  
۱۰. ANALYSIS OF DISTORTED ENERGY PRICES IN IRAN,The journal of energy and development,vol. ۳۷,no. ۱,۲۰۱۲.
۱۱. A BOTTOM-UP ENERGY MODEL FOR IRANIAN RESIDENTIAL SECTOR, Economics and Finance Review Vol. ۱(۱۱) pp. ۳۱ – ۳۴, January, ۲۰۱۲ ISSN: ۲۰۴۷ - ۰۴۰۱
۱۲. Calibration of Fair Social Discount Rate in Utilizing Iran Oil Resources: An Islamic View Point,Iranian Journal of Economic Studies
Vol. ۱, No. ۲, Fall ۲۰۱۲,
۱۳.Modeling The Impact Of Money On GDP And Inflation In Iran: Vector-Error-Correction-Model (VECM) ApproachوAfrican Journal of Business Management،Vol. ۷(۳۵), pp. ۳۴۲۳-۳۴۳۴, ۲۱ September, ۲۰۱۳
۱۴. EFFECTS OF EXCHANGE RATE ARRANGEMENTS ON TRADE COOPERATION IN BRICS COUNTRIES, Asian Economic and Financial Review, ۲۰۱۵, ۵(۳): ۵۶۳-۵۷۸  .
۱۵. A Survey on Linder Theory in Selected Islamic Countries Applying Different Exchange Rate Arrangements (GMM system), Asian Journal of Research in Banking and Finance Vol. ۴, No. ۸, August ۲۰۱۴, pp.۹۸-۱۰۸. 
۱۶. Financing the Upstream Oil and Gas Projects in Iran,  World Journal of Environmental Biosciences,  Vol. ۶(۲۰۱۷), Special issue ۲.
       , Modeling Volatility Spillovers in Iran Capital Market.۱۷
International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol.۳, No.۱۰, Summer ۲۰۱۸

طرح های تحقیقاتی یا فنی
 
 • تعیین جایگاه صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی تحلیل ارتباط کمی آن با یخش های پسین و پیشین و مطالعه اثرات افزایش قیمت محصولات...کارفرما; شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امور تحقیق و توسعه
 • بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش برق کارفرما; سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران
 • پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص و تحلیل تحولات ساختاری آن.کارفرما; موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تحلیل سیاست ها وبرنامه های مدیریت تقاضای انرژی.کارفرما ; موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 • مطالعه و شناسایی مزیت های نسبی استقرار صنایع روستایی در شش استان کشور ; کارفرما; وزارت جهاد کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 
 • مطالعه شرح خدمات طرح جامع انرژی کشور  ; کارفرما ; سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • تدوین بودجه شرکت برق منطقه ای خراسان بر اساس قیمتهای بازار برق ;کارفرما ; شرکت برق منطقه ای خراسان
 • نقش اقتصاد دفاعی در توسعه پایدار کشور –کارفرما :دانشگاه امام حسین(ع)
 • راهنمای کاربردی مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) و نرم‌افزارهای مربوطه; کارفرما:معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)
 • تاثیر حذف و نقدی کردن یارانه‌ها بر اشتغال و توزیع آن در قالب مدل CGE،کارفرما:موسسه پزوهشی کار و تامین اجتماعی
 • تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان منابع درآمدی و هزینه‌های شهرداری‌های کشور،کارفرما: سازمان شهرداریهای کشور
 • تدوین برنامه عملیاتی بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد کشور،کار فرما :سازمان بهره وری انرژی ایران 
 • تعیین اولویت واگذاری شرکت های گروه دوم ماده (۲) ... و تعیین سهم بهینه واگذاری سهام هریک از شرکتهای مشمول واگذای به بخش های اقتصادی،کارفرما:سازمان خصوصی سازی
 • طراحی مدلی اسلامی جهت تعیین دستمزد نیروی کار،کار فرما: موسسه پزوهشی کار و تامین اجتماعی
 • ارائه مدل بهینه بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی در بخش صنعت و معدن-کاربرد مدل CGE،کارفرما:وزارت صنعت معدن و تجارت
 
مقاله های تحقیقی (Research papers )
 
۱- قیمت گذاری بهینه اول و بهینه دوم در بخش برق .
۲- ارزیابی الگوی مصرف انرژی در بخش های تجاری ، خانگی و صنعتی 
۳- برنامه های صرفه جویی انرژی در کشورهای عضو اتحادیه غربی 
۴- اقدامات حذف یارانه های بنزین در ایران 
۵- تحلیل مقایسه ای توسعه نیروگاههای خورشیدی در ایران 
۶- نقش مصرف انرژی در ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت در ایران 
۷- فراورده های نفتی و الگوی مصرف آنها در بخش برق ایران 
۸- ارزیابی اقتصادی مصرف گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی ایران 
           
ارزیابی مقاله ها;نظارت پروژه ها وداوری کتابها
 
 • ارزیابی پروژه شناخت بازار صادرات تجهیزات; توانیر 
 • داوری کتاب سال; وزارت ارشاد
 • ارزیابی پروژه مزیت نسبی در تولید تجهیزات  برق; توانیر
 • ارزیابی مقالات تخصصی مجلات; دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • ارزیابی و داوری مقالات تخصصی; نشریه انرژی ایران
 • ارزیابی مقالات تخصصی; فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
 • برگزاری سخنرانی های تخصصی; همایش ملی انرژی
 • ارزیابی پروژه اصول مدیریت مالی اسلامی; معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
 • ارزیابی و داوری مقالات همایش های ملی انرژی; کمیته ملی انرژی ایران
 • نظارت پروژه بررسی دامپینگ و تدوین ...; توانیر
 • ارزیابی مقالات فصلنامه پژوهشی دانشگاه; دانشگاه امام صادق (ع)
 • ارزیابی طرح ترجمه اوراق آتی اسلامی; معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
 • ارزیابی کتاب مجموعه مقالات اقتصادی; معاونت پژوهشی
 • نظارت پروژه بررسی قوانین سرمایه گذاری و شناخت صنعت برق سوریه; توانیر;
 • ارزیابی  مقالات فصلنامه پژوهش های اقتصادی; دانشگاه تربیت مدرس
 • ارزیابی مقالات کنفرانس بین المللی برق; پژوهشگاه نیرو
 • نظارت پروژه تخمین قیمت بهینه سوخت در زیر بخشهای حمل و نقل زمینی و....
   
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری(راهنمایی- مشاوره-داوری)
 
۱.   ارزیابی آثار نوسانات قیمت نفت بر نرخ ارز در قالب 
۲.   تحلیل سری زمانی قیمت در بازار نقد و بازار آتی مورد گندم 
۳.   تحلیل کاربردی تئوری های جانمایی  صنعتی و مکان یابی بهینه ...
۴.   شناخت محورهای اساسی اقتصادی و قانونی مدیریت مصرف انرژی ...
۵.   اثر جهانی شدن بر همگرایی و یکپارچگی تجاری کشورهای اسلامی 
۶.   بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات و ارزش افزوده ....
۷.   امکان همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی  
۸.   تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر سطح عمومی قیمت ها 
۹.   کنترل بهینه نابرابری توزیع درآمد در شرایط تورمی 
۱۰.   تجزیه و تحلیل پیامدهای تورمی کسری بودجه در ایران  
۱۱.   عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران 
۱۲.   سیاست های حمایتی در سازمان تجارت جهانی 
۱۳.   تخمین و تحلیل کارآیی انرژی در اقتصاد ایران 
۱۴.   آثار سیاست های قیمتی در بخش انرژی بر روی تقاضای حامل های اصلی
۱۵.   تحلیل عملکردی درآمد حاصل از صادرات نفتی بر رشد اقتصادی 
۱۶.   مدل سازی تقاضای برق صنعتی در استان مازندران 
۱۷.   ارزیابی پتانسیل صادرات گاز طبیعی ایران  
۱۸.   امکان سنجی جایگزینی بخش از مصرف انرژی بوسیله مولدهای برق گازی مستقیم
۱۹.   اثر پیمان کیوتو بر بازار جهانی انرژی 
۲۰.   ارزیابی منافع اقتصادی و اجتماعی سیاست های جایگزینی انرژی 
۲۱. تحلیل رابطه علیت بین مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی  
۲۲.   بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی 
۲۳.   تحلیل اثرات تورمی ناشی از خذف یارانه های انرژی 
۲۴.   سهمیه یندی اعتباری (مبانی نظری وآثار آن)
۲۵.   نقش واسطه های مالی در رشد اقتصادی در قالب...  
۲۶.   تحلیلی از روند شدت انرژی در کشورهای OECD و پیامدهای آن
۲۷.   تبیین بیکاری ساختاری در ایران 
۲۸.   تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی 
۲۹.   ارزیابی اثر توسعه صادرات غیر نفتی بر سطح اشتغال در بخش های مختلف...
۳۰.   بررسی مدل های قیمت گذاری حق اختیار معامله و تطبیق آنها بر بازار انرژی
۳۱.   ارزیابی بهره وری انرژی در زیر بخش های صنعتی ایران 
۳۲.   طراحی الگویی جهت بهینه سازی مصرف انرژی (رویکرد ( ESCO 
۳۳. ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر دستمزدها ...
۳۴.   جایگاه بخش ساختمان در اقتصاد ایران (روش خارج سازی فرضی) 
۳۵. طراحی الگوی ارزش مخاطره ای (VAR)  قیمت نفت ایران با رویکرد...
۳۶.   تجزیه وتحلیل علل شکل گیری بحران قیمتی نفت در سال ۱۹۹۸
۳۷.   بررسی گزاره های اقتصادی اثباتی در قرآن و حدیث
۳۸.   برآورد کشش ارزی و درآمدی تقاضا برای واردات کل کشور 
۳۹.   تحلیل تامین سرمایه گذاری بخش نفت از طریق بیع متقابل 
۴۰.   ارائه الگوی بانکداری بدون ربا در چارچوب نظام بانکداری خصوصی 
۴۱.   کاربرد روش داده – ستانده در برنامه ریزی کوتاه مدت برای ...
۴۲.   بررسی منافع اقتصادی و اثرات زیست محیطی حاصل از عملکرد سیاستهای جایگزینی انرژی در زیر بخشهای صنعتی
۴۳. برآورد و تعیین ارزش اقتصادی کمینه سازی و استفاده مجدد از ضایعات و آب مصرفی در تصفیه پساب صنعت آنودایزینگ آلومینیوم
۴۴. بررسی اثر بخشی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی بر اساس اولویت
۴۵. انداره‌گیری عدم‌کارائی نیروگاه‌های بخاری برق ایران به روش تابع مرزی تصادفی (SFA)
تحلیل مقایسه‌ای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس محاسبه ارزش مخاطره‌ای در بانک رفاه کارگران در قبل و بعد از قانون بانکداری بدون ربا
شناسایی و مقایسه قیمت‌گذاری گاز طبیعی مایع شده با توجه به هزینه فرصت گاز در کشور
۴۶. ارزیابی مقایسه ای صادرات زغالسنگ و صادرات برق زغالی در ایران 
۵۰.برآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران: کاربرد توابع انعطاف‌پذیر «تقریباً ایده‌آل» و «مین فلکس لارنت»
۵۱. بررسی تأثیرپذیری اقتصاد نشر ایران از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   
۵۲. شناسایی و تحلیل بازارهای هدف محصولات کشاورزی ایران در منطقه غرب و مرکزی آسیا به منظور تشکیل بازار بورس کشاورزی
۵۳. مدلسازی مکانیزم انتقال سیاست پولی در بانکداری بدون ربا (مورد ایران) با روش گشتاوری تعمیم‌یافته
۵۴. بررسی عضویت ایران در پیمان منشور انرژی
۵۵. الگوی توسعه یافتگی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان کرمانشاه)
۵۶. رابطه اقتصاد غیررسمی با سیاست‌های مالیاتی مورد ایران
۵۷..نقشه استانی و مطالعه فراگیر (Meta-Study) خوشه‌های صنعتی استان همدان
۵۸. بررسی ظرفیت های اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصاد ایران
۵۹. بررسی کارایی مدلهای ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
۶۰. مدل قیمت گذاری گاز بر اساس هزینه نهایی برای شرکت های توزیع کننده گاز (مورد مطالعه: شرکت توزیع گاز شهر تهران برای سال ۱۳۸۳
۶۱.رهیافت خود جیره بندی در مدیریت بار (الکتریکی) - صنایع سیمان ایران 
۶۲. روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان(رویکرد سیستم دینامیک)
۶۳. مکانیزم انتقال پولی در ایران
۶۴. میزان اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی تورم در اقتصاد ایران (با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی)
۶۵.تعیین مزیت نسبی استان های کشور در زیربخش های اقتصادی ( الگوی تصمیم گیری چند معیاره )
۶۶. برآوردحجم واردات قاچاق ایران با رویکرد منطق فازی
۶۷.تبیین ماهیت اقتصادی نظریه حکرانی خوب و بررسی دلالتهای نهادی و ساختاری آن در اقتصاد
۶۸. طراحی مدل بهینه پیش‌بینی شکاف نقدینگی نهادهای مالی مبتنی بر روش GARCH در تجزیه‌وتحلیل سریهای زمانی(مورد بانک کشاورزی)
 ۶۹. تحلیل اثرات بازتوزیع درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت انرژی  بر اشتغال در اقتصاد ایران
۷۰. مدلسازی نقش بانکها در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و ارائه الگوی تامین مالی مبتنی بر سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر(VC) 
۷۱. رتبه بندی عقود اسلامی در سیستم بانکداری بدون ربا به لحاظ ریسک اعتباری (مطالعه موردی بانک صنعت و معدن)
۷۲. بررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
۷۳. ارزیابی مقایسه ای صادرات زغالسنگ و صادرات برق زغالی در ایران (مطالعه موردی معدن مزینو طبس)
۷۴. تحلیل آثار تورم بر شاخصهای فقر و توزیع درآمد در ایران  
۷۵. ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه بندی کشورهای اسلامی منتخب
۷۶. امکان‌پذیری استفاده از رهیافت خوشه‌ای در صنایع نفت و گاز ایران 
۷۷. برآورد تقاضای انرژی در بخش خانگی ایران: کاربرد توابع نعطاف‌پذیر «تقریباً ایده‌آل» و «مین فلکس لارنت»
۷۸. برآورد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با به کارگیری توابع هزینه انعطاف‌پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (۸۴-۱۳۷۷)
۷۹. حذف یارانه های انرژی و ارزیابی آثار توزیعی آن (تحلیل داده -ستانده)
۸۰. امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی
۸۱. اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
۸۲. مدل سازی فن آوری اطلاعات و رشد اقتصادی : مطالعه تطبیقی ایران و سنگاپور
۸۳. اثر وضع مالیات بر ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی خالی بر بازار مسکن در تهران
۸۴. ارتباط سرریزهای تکنولوژیک و رشد بخشی- منطقه ای: مورد ایران
۸۵. تحلیل مساوات محور اثرات رفاهی تعدیل قیمت حاملهای انرژی در ایران رویکرد (CGE )
۸۶. رتبه بندی عقود اسلامی در سیستم بانکداری بدون ربا به لحاظ ریسک اعتباری ( مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن)
۸۷. تجدید ساختار خصوصی سازی و مقررات زدایی در ایران با تمرکز بر صنعت برق
۸۸. رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر، با استفاده از روش TOPSIS »
.۸۹ عوامل موثر بر توزیع درآمد منطقه ای در ایران با استفاده از مدلسازی فضایی در دوره زمانی ۱۳۷۵-۱۳۸۵
۹۰.ارزیابی تاثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه
۹۱.تحلیل تاثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی مناطق با استفاده از تحلیل داده های ترکیبی
۹۲. تحلیل آثار توزیعی زکات در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی
۹۳. تحلیل رابطه درآمدهای نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل کلان سنجی در ایران
۹۴. مدل اسلامی – ایرانی عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر، مطالعه موردی: منبع نفت ایران
۹۵. طراحی مدل پیش بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط متلاطم
۹۶.ارزیابی ریسک بازار پرتفوی نهادهای مالی با رویکرد ارزش در معرض خطر
۹۷.ارزیابی اثرات توسعه بازارهای مالی بر شاخص های اقتصادی در کشور های اسلامی منتخب با روش داده های تابلویی.
 
تالیف کتاب
 
 • مدلسازی داده ستانده،۱۳۹۴
 • سازمان جهانی تجارت و رویکرد آن به بخش انرژی،۱۳۹۴
 • اقتصاد سنجی عمومی :نظریه و کاربرد،۱۳۹۴جلد اول
 • مدیریت ریسک  با رویکرد مالی اسلامی،۱۳۹۵
 • اقتصادسنجی عمومی ،نظریه و کاربرد،جلد دوم،۱۳۹۵
 • برنامه ریزی اقتصادی ،مبانی ،اصول و روشها،۱۳۹۶
 • تامین مالی مبتنی بر انواع سرمایه گذاری خصوصی،۱۳۹۷
   
ترجمه کتاب
 
 • اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی،نویسنده:والتر اندرسwalter Enders (چاپ ۲۰۰۴)،۱۳۸۶و تجدید چاپ ,۱۳۹۰۱۳۸۹، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵
 • اقتصاد بازارهای مالی، نویسنده : روی.ای.بیلی،۱۳۹۰
 • عقد جعاله و عملیاتی کردن آن برای بخش معدن» نویسنده : دکتر بوعالم بن جلال
 • ساختار عملیاتی تأمین مالی اسلامی از طریق انتشار سهام(درس‌هایی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر) نویسنده:دکتر حبیب احمد،۱۳۹۰
 • مدیریت مالی اسلامی، اصول و کارکردها   نویسنده: هانس وایسر،۱۳۹۰
 • مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسلامی نویسندگان: یونیس آکیزیدیس- سونیل کومار خاندلوال،۱۳۹۴
 • دستنامه جامع بین المللی  اقتصاد انرژی،نویسندگان:جونه ایونز و لستر هانت ،۱۳۹۵
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find-1.131.564.fa.html
برگشت به اصل مطلب