فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری- هیات تحریریه
اعضاء هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیأت تحریریه

ردیف

نقش

نام

عنوان نشریه

۱

مدیر مسئول

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

اقتصاد و مدیریت شهری

۲

سردبیر

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

اقتصاد و مدیریت شهری

۳

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا افشاری

اقتصاد و مدیریت شهری

۴

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمشید پژویان

اقتصاد و مدیریت شهری

۵

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس شاکری

اقتصاد و مدیریت شهری

۶

اعضای هیات تحریریه

دکتر هاشم نیکومرام

اقتصاد و مدیریت شهری

۷

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی

اقتصاد و مدیریت شهری

۸

اعضای هیات تحریریه

دکتر داوود دانش جعفری

اقتصاد و مدیریت شهری

۹

اعضای هیات تحریریه

دکتر جعفر قادری

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۰

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد شعبانی

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۱

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۲

ویراستار ادبی نشریه

عاطفه طهماسبی

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۳

ویراستار انگلیسی

دکتر حمید رضا حسینی دانا

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۴

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر زارعی

اقتصاد و مدیریت شهری

۱۵

مترجم انگلیسی

علی‌رضا رستگاری‌آرا

اقتصاد و مدیریت شهری

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب