فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری- فرم اشتراک فصلنامه
فرم اشتراک فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت فرم اشتراک فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به لینک زیر مراجعه نمایید.

 فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find.php?item=1.117.42.fa
برگشت به اصل مطلب